Общ английски (New English File)

Курсовете по общ английски се провеждат по водещата система на Oxford University Press New English File http://elt.oup.com/catalogue/items/global/adult_courses/new_english_file/?cc=global&selLanguage=en&mode=hub, като всяко ниво е с хорариум 100 учебни часа. Най-новата комуникативна система за общ английски на издателство Оксфорд, в 5 нива – от Elementary до Advanced. Особено подходяща е за работещи и заети хора – основно се акцентира върху практическия аспект на езика. Съдържа учебник, учебна тетрадка с мултиром, аудио дискове, тестове, сайт с ресурси за курсистите.

Предлагаме следните видове курсове:

 • ВЕЧЕРНИ (3 пъти седмично от 18.30- 21.00 ч.) - продължителност 10 седмици
 • СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ (от 10.00-14.00 или от 14.30-18.10 ч.) - продължителност 10 седмици
 • ИНТЕНЗИВНИ (понeделник, вторник, четвъртък и петък от 9.00-13.30 или от 14.00– 18.00 ч./) - продължителност 4/5 седмици

Виж: График курсове

Описание на учебната система по нива

Английски за абсолютно начинаещи - модул "Beginner"

За да подпомогнем обучението ви, да намалим стреса и да повишим ефективността в Езикова школа Акцент разработихме ускорен модул от 20 учебни часа по английски език за напълно начинаещи, включващ базови граматически и лексикални компоненти, които са в основата на развиването на комуникативни умения.

Нашият модул осигурява плавно въвеждане в езика. Материалите са съобразени с нуждите на курсистите, които не са изучавали английски език досега. Темите се поднасят по приятен и достъпен начин. Курсът дава възможност за истинска начална комуникация, която се постига чрез упражняване и разиграване на различни речеви ситуации, при което курсистите натрупват увереност и започват да използват езика не само в учебната зала, но и извън нея.

Какво предлагаме:

 • Плавно и организирано въвеждане в езика; 
 • Добра подготовка за ниво Elementary;
 • Отличен вариант да добиете увереност и да избегенете "сценичната треска" при учене на нов език;
 • Въвеждащ модул, разработен от професионалисти и базиран на опита;

Какво получавате:

 • специално разработен подготвителен модул със следните елементи:
  Граматика
  - Английската азбука (The Alphabet)
  - Глаголът "съм" (The verb 'to be')
  - Съществителни имена в единствено и множествено число, определителен член (Singular and Plural Nouns, articles - a/an the)
  - Притежателни местоимения  (Possessive pronouns)
  - Сегашно просто време  (Present Simple Tense)
  Лексика:
  - Числата от 1-20 (Numbers 1-20);
  - Държави и националности  (Countries and Nationalities); 
  - Често употребявани предмети, прилагателни имена и глаголи (Common objects, adjectives and verbs); 
  - Храни и напитки  (Food and Drinks)
  - Професии и месторабота  (Jobs and places of work)
  - Хора и семейство (People and family)
 • учебни материали, включени в цената на курса;
 • общо около 200 думи и изрази;
 • възможност да осъществявате базова комуникация по включените в модула теми;
 • високо качество и съобразяване с индивидуалните ви потребности;
 • равен старт с всички;
 • изгодна цена без допълнителни разходи.

Отзиви на курсисти

New English File Elementary (A1)

Учебникът е подходящ за начинаещи и хора със слаби познания по езика. Материалът е разработен в 9 урока, като всеки от тях е разделен на 4 части с фокус върху разнообразни граматични и лексикални структури, които дават на курсистите основните умения за справяне в ежедневни ситуации. В края на уроците има: секция за практически английски, в която се набляга на слушането и на упражнения, представящи разговорни и жаргонни фрази; насоки и примери за създаване на писмени текстове; както и преговорен раздел за затвърдяване на придобиете в урока знания и умения.

Към учебника има и учебна тетрадка и диск с интерактивни упражнения, които улесняват усвояването на преподадения материал и дават възможност за самостоятелна подготовка.
 
Граматика: 
 • Глаголът "съм" - Verb "to be"
 • Притежателни местоимения - Pоssessive Pronouns
 • Определителен и неопределителен член – Articles
 • Сегашно просто време - Present Simple Tense
 • Притежателен падеж - Possessive Case
 • Наречия за честота – Adverbs of Frequency
 • Спомагателен глагол мога/не мога - Can/Can't
 • Минало просто време - Past Simple Tense
 • Правилни и неправилни глаголи - Regular&Irregular Verbs
 • Сегашно продължително време - Present Continuous Tense
 • Има /за наличие/ - There is/are
 • Броими и неброими съществителни - Countable and Uncountable Nouns
 • Колко, няколко, николко - How many/some – any
 • Бъдещи конструкции – Futurity
 • Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните – Comparative and superlative adjectives
 • Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense
Лексикални теми:
 • Числа
 • Държави и националности
 • Предмети от ежедневието
 • Професии
 • Семейство
 • Дневен режим
 • Дати и часове
 • Глаголни фрази
 • Къщата
 • Градът
 • Храна

Интерактивни упражнения към ниво А1:
http://elt.oup.com/student/englishfile/elementary/?cc=bg&selLanguage=en

New English File Pre-Intermediate (A2)

Уроците са изградени около текстове, които карат учениците да говорят, като се поставя акцент върху често употребявана в ежедневието лексика. Преговаря се материалът от ниво А1, като се развива граматиката и се обогатява лексиката. Материалът е разпределен в 9 урока, всеки от които съдържа упражнения по граматика, лексика, четене и слушане с разбиране, произношение, разговорни умения, писане.  

Граматика:
 • Сегашно просто, сегашно продължително и сегашно перфектно време (present simple, present continuous, present perfect)
 • Минало просто време (regular and irregular verbs), минало продължително и минало перфектно време (past continuous, past perfect)
 • Начини за изразяване на бъдеще време (намерения, предложения, предвиждания, планове)
 • Модални глаголи (задължение, съвет) - have to, must, may,might, should
 • Герундий и инфинитив
 • Условно наклонение (първи и втори тип)
 • Страдателен залог (passive voice/present and past simple)
 • Непряка реч (reported speech) - твърдения и въпроси
 • Изразяване на количество (much, many, a lot of, a little, a few, enough)
 • Фразеологични глаголи
 • Други конструкции (used to; so/neither + auxiliary + subject)

Интерактивни упражнения към ниво А2:
http://elt.oup.com/student/englishfile/preint/?cc=bg&selLanguage=en

New English File Intermediate (B1)

Третата част от образователната система New English File дава възможност за плавно надграждане на граматика и лексика. Занимателните текстове и практическите ситуации съдържат специфични изрази от англоезичния свят - литература, култура, социално устройство и т.н. Упражненията за слушане в практическата част допринасят за по-пълноценно възприемане на автентична реч, а тематичните упражнения за говорене и писане - за развиване на конкретни комуникативни умения.

Граматика:

 • Съпоставяне на сегашно просто и сегашно продължително време
 • Съпоставяне на минало просто, минало продължително и минало перфектно време
 • Съпоставяне на минало просто и сегашно перфектно време
 • Въвеждане на сегашно перфектно продължително време
 • Начини за изразяване на бъдеще време
 • Сравнителни и превъзходни форми на прилагателните имена
 • Модални глаголи за задължение, заключение, способност и вероятност
 • Условни наклонения и клаузи за бъдеще време
 • Изразяване на количества
 • Непряка реч
 • Страдателен залог
 • Видове подчинени изречения
 • Въпросителни изречения с "нали" и непреки въпроси

Материалът е разработен в 7 раздела, като всеки раздел съдържа 3 подраздела, практическа част и преговор.

Интерактивни упражнения към ниво В1:
http://elt.oup.com/student/englishfile/intermediate/?cc=bg&selLanguage=en

New English File Upper-Intermediate (B2)

Учебникът съдържа 7 урока, всеки от които, разделен на три части. След всеки урок можете да намерите упражнения, представящи разговорни и жаргонни фрази; примерни текстове, както и насоки и полезни изрази при създаване на текстове от различен характер; преговорни упражнения за проследяване на придобитите знания и умения, заложени в съответния урок.

В края на учебника има граматически обяснения, примери и упражнения, подредени в удобен за проследяване ред.

Граматика:
 • Сегашни перфектни времена
 • Употреба на прилагателни като съществителни имена и словоред на прилагателните
 • Разказвателни времена
 • Наречия
 • Страдателни структури
 • Бъдеще перфектно и продължително време
 • Условно наклонение
 • Модални глаголи
 • Глаголи на сетивата
 • Глаголни структури
 • Непряка реч
 • Определителен и неопределителен член
 • Неброими съществителни и съществителни имена в множествено число
 • Изразяване на количество
 • Подчинени изречения
 • Отделни упражнения с фразеологични глаголи

Лексика:

 • Характер
 • Здраве и лечение
 • Дрехи и мода
 • Престъпление и наказание
 • Времето
 • Чувства
 • Човешкото тяло
 • Музика
 • Медии
 • Града
 • Бизнес и реклама

Учебникът е в комплект с учебна тетрадка, даваща възможност да се затвърдят придобитите знания, както и интерактивен диск с допълнителни упражнения.

Интерактивни упражнения към ниво В2:
http://elt.oup.com/student/englishfile/upperint/?cc=bg&selLanguage=en

Отзиви на курсисти

New English File Advanced (C1)

Предстои добавяне на описание

Интерактивни упражнения към ниво С1:
http://elt.oup.com/student/englishfile/advanced/?cc=bg&selLanguage=en

Виж: Входящи тестове > Английски


You are here