Учебна система: Themen Aktuell

Основен курс (Grundstufe) – обучение по системата Themen Aktuell, (Hueber) в три нива (A1, A2, B1)

Нива А1 и А2 са в два модула по 60 уч.ч. - А1.1 и А1.2; и А2.1 и А2.2

Ниво В1 е с хорариум 100 уч.ч.

Виж: График курсове

Themen Aktuell - A1.1

Учебникът е подходящ за начинаещи и хора със слаби познания по езика. Целта на курса е да се придобият знания и умения за най-общи разговори от всекидневен характер. Учебното пособие съдържа и учебна тетрадка с многобройни упражнения, благодарение на които сигурно се овладява лексикалния и граматичен материал. Особено внимание се обръща на упражненията за слушане и четене с разбиране чрез специално подбрани и обработени текстове. Тази учебна система ни подготвя за успешна комуникация в ежедневието.

Граматика
:

 • Спрежение на глаголи - Konjugation der Verben
 • Словоред в изречението - Wortfolge im Satz
 • Лични местоимения - Personalpronomen
 • Числа – Zahlen
 • Определителен член – Der bestimmte Artikel
 • Неопределителен член – Der unbestimmte Artikel
 • Отрицание - Negationswörter
 • Притежателни местоимения – Possessivpronomen
 • Именителен падеж - Der Nominativ
 • Винителен падеж – Der Akkusativ
 • Дателен падеж – Der Dativ
 • Модални глаголи – Modalverben (mögen, wollen, können, dürfen, sollen, müssen)
 • Повелителни форми – Der Imperativ
 • Глаголи с делими представки – Trennbare Verben
 • Съюзите „и, но, или, тъй като, а“ - Die Konjunktionen “und, aber, oder, denn, sondern”
 • Неопределителни местоимения – Indefinitpronomen
 • Предлози за място „в, до, върху“ – Lokale Präpositionen “in, an, auf”

Лексикални теми:

 • Първи контакти
 • Числа
 • Държави
 • Професии
 • Предмети от ежедневието
 • Храна и напитки
 • В магазина
 • Свободно време
 • Дни на седмицата и часове
 • Домът
 • Търсене на жилище

Интерактивни упражнения към ниво А1.1.:
http://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen/

Виж: Входящи тестове > Немски


You are here