Общ италиански

Общ италиански

Espresso е съвременна комуникативна система за обучение по италиански език, в 3 нива, от А1 до B1 според Европейската езикова рамка. Основава се на съвременна методологика и иновативни принципи, благодарение на което курсистът е способен да общува веднага, с лекота и сигурност, в реални ситуации. Граматиката е представена ясно и систематизирано. Ситемата Espresso е богата на информация, свързана с живота и културата на Италия.
Всеки учебник включва 10 урока, с множество упражнения към тях, както и 4 раздела за преговор. Учебникът за всяко ниво се състои от три части:

  • същински учебник, с 10 тематично разделени урока
  • секция с упражнения, изпълняваща ролята на учебна тетрадка
  • граматика - подробно обяснени са всички застъпени в съответното ниво граматични единици

В края на учебника има речник на изучените думи.

Espresso 1 (А1)

В първо ниво се въвеждат основните граматични категории:
• определителен и неопределителен член
• съществително име - род и число
• образуване на множествено число
• прилагателни и съгласуването им
• лични местоимения
• употреба на предлози
• сегашно време на трите глаголни спрежения и по-употребявани неправилни глаголи
• преки и непреки местоимения
• бройни и редни числителни имена
• минало свършено време
• възвратни глаголи
• наречия
• умалителни имена

В първо ниво (80 уч.ч.) се въвеждат основните граматични категории и се усвояват 1600 думи. Придобиват се практически умения за общуване. Курсистът се научава да говори за себе си, вкусовете и навиците си, да прави поръчки в ресторант и да резервира стоя в хотел, да изразява мнения и предпочитания. Също така може да описва дадено място или маршрут, да дава и да иска информация, да води разговор в магазин.

Espresso 2 (А2)

Във второ ниво (80 уч.ч.) е застъпена следната граматика:
• Притежателни местоимения
• Минало свършено време на възвратните глаголи
• Съгласуване на миналото причастие с прякото допълнение
• Минало несвършено време
• Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните
• Относителни местоимения che, cui
• Безлични глаголи
• nessuno/qualcuno
• mentre/quando
• gia/ancora
• Повелително наклонение – положителна и отрицателна форма
• Бъдеще просто време
• Частиците ne и ci
• Stare+gerundio
• Stare per+infinitivo
• Условно наклонение – проста форма
• Сегашно време на подчинително наклонение

В това ниво се въвеждат и усвояват около 1500 думи и изрази. Курсистът разширява комуникативните си способности, като придобива умения да:
• говори за семейството си, спомените си от детството, да прави описание по снимка, да изказва аргументи за и против
• да говори за човешки характeр, да прави предположения, предложения, да дава съвети
• да приема или отказва покана (като се мотивира), да уговаря среща, да резервира билети по телефона
• да се информира, да изразява възмущение и недоволство
• да говори за храна и хранителни навици, за качеството на храната
• да говори за здравословни проблеми, симптоми, лечение
• да говори за бъдещето си, изразявайки желания и намерения, да пише молба и автобиография, да коментира условията на работа
• да иска извинение, да прояви интерес, да започне разговор, да изрази собствено мнение

Espresso 3 (В1)

Третата част от системата Espresso (90 уч.ч.) е насочена към курсисти със средно и напреднало ниво на владеене на италиански език. Нивото дава необходимите познания за сигурно боравене с езика, както от граматичната му страна така и от лексикалната. Въвеждат се следните граматически знания, с които в общи линии се изчерпват основните познания за италианската граматика:
• Минало предварително време
• Относителните местоимения il/la qual; i/le quali
• Комбинирани местоимения
• Условно наклонение – сложна форма
• Далечно минало свършено време – Passato remoto
• Подчинително наклонение – минало свършено, минало несвършено време, минало предварително
• Бъдеще предварително време
• Съгласуване на времената и наклоненията
• Употреба на подчинителното наклонение
• Безлична форма на глагола
• Употреба на сложната форма на условното наклонение като бъдеще в миналото
• Условен период (periodo ipotetico)
• Минало деепричастие
• Пасивна форма

В Espresso 3 се усвояват около 2000 нови думи и изрази. Съвременните текстове и интересните тематики дават възможност за лесно усвояване на материала. Акцентът е поставен върху придобиване на следните речеви умения:
• Да се говори за настроението и да се изразява мнение, съгласие/несъгласие по различни въпроси, да се изрази съмнение и предположение
• Да се поиска помощ или информация
• Да се отстоява дадена позиция, като се изтъкват положителните и отрицателните й страни, да се даде необходимата аргументация
• Да се опише предмет или място
• Да се говори за друг човек, да се оставят съобщения, да се предават думите на други хора
• Да се разкаже история, да се предаде съдържанието на статия, да се опише ситуация
• Да се говори за околната среда
• Да се води аргументиран спор
С трето ниво завършва курсът на обучение по системата ESPRESSO.

Qui Italia Piu /B1/B2/

Учебна система за курсисти, завършили ниво B1, която е резултат от дългогодишни изследвания на Университета за чуждестранни студенти в Перуджа. В нея се прави обширен преговор на цялата италианска граматика, като същевременно се разглеждат по-специализирани употреби на граматичните единици. Qui Italia Piu (2 модула от по 80 уч.ч.) разширява лексиката с над 1500 думи и изрази, които се разглеждат в контекста на текстове от съвременния италиански (откъси от статии, телевизионни интервюта, реклами.)
С това ниво курсистите навлизат в дълбинните равнища на италианския език, придобивайки познания за съставяне на специализирани текстове (есета, молби, оплаквания, съчинения).

• Всяка единица се научава с автентични текстове (основно от пресата), които “сблъскват” курсиста с използвания италианския език. Това е особено подходящо за онези, които изучават италиански извън Италия и нямат директен контакт с италианската действителност.

Bar Italia – разговорен курс след ниво А2
Серия от статии върху живота, обществото, манталитета и навиците на италианците. Към разнообразните текстове има множество дидактични дейности, развиващи способностите за четене, говорене и писане.
Статиите, взети от периодичния италиански печат, са организирани с нарастваща трудност. Всеки урок съдържа много упражнения, преговарящи лексиката, морфологията и синтаксиса.
След завършване на това ниво курсистът може:
- да прави описание на характери
- да се информира за личните вкусове, предпочитания, навици
- да даде мотивиран отговор
- да подкрепя дадена теза
- да говори за хранителните си навици, да опише дадено ястие
- да говори за бъдещето, да прави предвиждания
- да напише обява за работа
- да води телефонен разговор
- да назовава частите на тялото
- да напише рекламен текст
- да изрази мнение, чувство, съгласие, несъгласие
- да разкаже, интерпретира събитие
- да изрази причина и следствие

Някои от темите, застъпени в учебника: живота на необвързаните, италианските къщи, обзавеждане, известни италианци, суеверия, обществени промени, отношенията между мъже и жени, празници, храна, работа, професии, обществото на бъдещето, спорт, здраве, реклама, брак, улично движение, семейство, отношения деца/родители, ритуалът на кафето.

Виж: Входящи тестове > Италиански
Виж: Учебна програма


You are here