Warning: Creating default object from empty value in /home/accentsc/public_html/old/plugins/system/jat3/core/joomla/modulehelper.php on line 320
Езикови курсове | Езикова школа АКЦЕНТ
 • български за чужденци
 • English speaking course
 • онлайн обучение
 • курсове за ученици
 • английски интензивен
 • сертифицирай знанията си
Previous Next

Езикови курсове

АНГЛИЙСКИ НЕМСКИ ФРЕНСКИ ИСПАНСКИ

Английски

 • Общ английски

 • Разговорен английски

 • Бизнес английски

 • Подготовка за интервю

 • Подготовка за изпити


Курсовете по общ английски се провеждат по водещата система на Oxford University Press New English File, съвременна комуникативна система, в 6 нива – от Beginner до Advanced. Особено подходяща е за работещи и заети хора – основно се акцентира върху практическия аспект на езика. Съдържа учебник, учебна тетрадка с мултиром, аудио дискове, тестове, сайт с ресурси за курсистите. Всяко ниво е с хорариум 100 учебни часа. 
https://elt.oup.com/student/englishfile/?mode=student&cc=global&selLanguage=en

Виж: График курсове

Направи безплатен тест за определяне на ниво.

New English File Elementary (A1)

Учебникът е подходящ за начинаещи и хора със слаби познания по езика. Материалът е разработен в 9 урока, като всеки от тях е разделен на 4 части с фокус върху разнообразни граматични и лексикални структури, които дават на курсистите основните умения за справяне в ежедневни ситуации. В края на уроците има: секция за практически английски, в която се набляга на слушането и на упражнения, представящи разговорни и жаргонни фрази; насоки и примери за създаване на писмени текстове; както и преговорен раздел за затвърдяване на придобиете в урока знания и умения.

Към учебника има и учебна тетрадка и диск с интерактивни упражнения, които улесняват усвояването на преподадения материал и дават възможност за самостоятелна подготовка.
 
Граматика: 
 • Глаголът "съм" - Verb "to be"
 • Притежателни местоимения - Pоssessive Pronouns
 • Определителен и неопределителен член – Articles
 • Сегашно просто време - Present Simple Tense
 • Притежателен падеж - Possessive Case
 • Наречия за честота – Adverbs of Frequency
 • Спомагателен глагол мога/не мога - Can/Can't
 • Минало просто време - Past Simple Tense
 • Правилни и неправилни глаголи - Regular&Irregular Verbs
 • Сегашно продължително време - Present Continuous Tense
 • Има /за наличие/ - There is/are
 • Броими и неброими съществителни - Countable and Uncountable Nouns
 • Колко, няколко, николко - How many/some – any
 • Бъдещи конструкции – Futurity
 • Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните – Comparative and superlative adjectives
 • Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense
Лексикални теми:
 • Числа
 • Държави и националности
 • Предмети от ежедневието
 • Професии
 • Семейство
 • Дневен режим
 • Дати и часове
 • Глаголни фрази
 • Къщата
 • Градът
 • Храна

Интерактивни упражнения към ниво А1:
http://elt.oup.com/student/englishfile/elementary/?cc=bg&selLanguage=en

New English File Pre-Intermediate (A2)

Уроците са изградени около текстове, които карат учениците да говорят, като се поставя акцент върху често употребявана в ежедневието лексика. Преговаря се материалът от ниво А1, като се развива граматиката и се обогатява лексиката. Материалът е разпределен в 9 урока, всеки от които съдържа упражнения по граматика, лексика, четене и слушане с разбиране, произношение, разговорни умения, писане.  

Граматика:
 • Сегашно просто, сегашно продължително и сегашно перфектно време (present simple, present continuous, present perfect)
 • Минало просто време (regular and irregular verbs), минало продължително и минало перфектно време (past continuous, past perfect)
 • Начини за изразяване на бъдеще време (намерения, предложения, предвиждания, планове)
 • Модални глаголи (задължение, съвет) - have to, must, may,might, should
 • Герундий и инфинитив
 • Условно наклонение (първи и втори тип)
 • Страдателен залог (passive voice/present and past simple)
 • Непряка реч (reported speech) - твърдения и въпроси
 • Изразяване на количество (much, many, a lot of, a little, a few, enough)
 • Фразеологични глаголи
 • Други конструкции (used to; so/neither + auxiliary + subject)

Интерактивни упражнения към ниво А2:
http://elt.oup.com/student/englishfile/preint/?cc=bg&selLanguage=en

New English File Intermediate (B1)

Третата част от образователната система New English File дава възможност за плавно надграждане на граматика и лексика. Занимателните текстове и практическите ситуации съдържат специфични изрази от англоезичния свят - литература, култура, социално устройство и т.н. Упражненията за слушане в практическата част допринасят за по-пълноценно възприемане на автентична реч, а тематичните упражнения за говорене и писане - за развиване на конкретни комуникативни умения.

Граматика:

 • Съпоставяне на сегашно просто и сегашно продължително време
 • Съпоставяне на минало просто, минало продължително и минало перфектно време
 • Съпоставяне на минало просто и сегашно перфектно време
 • Въвеждане на сегашно перфектно продължително време
 • Начини за изразяване на бъдеще време
 • Сравнителни и превъзходни форми на прилагателните имена
 • Модални глаголи за задължение, заключение, способност и вероятност
 • Условни наклонения и клаузи за бъдеще време
 • Изразяване на количества
 • Непряка реч
 • Страдателен залог
 • Видове подчинени изречения
 • Въпросителни изречения с "нали" и непреки въпроси

Материалът е разработен в 7 раздела, като всеки раздел съдържа 3 подраздела, практическа част и преговор.

Интерактивни упражнения към ниво В1:
http://elt.oup.com/student/englishfile/intermediate/?cc=bg&selLanguage=en

New English File Upper-Intermediate (B2)

Учебникът съдържа 7 урока, всеки от които, разделен на три части. След всеки урок можете да намерите упражнения, представящи разговорни и жаргонни фрази; примерни текстове, както и насоки и полезни изрази при създаване на текстове от различен характер; преговорни упражнения за проследяване на придобитите знания и умения, заложени в съответния урок.

В края на учебника има граматически обяснения, примери и упражнения, подредени в удобен за проследяване ред.

Граматика:
 • Сегашни перфектни времена
 • Употреба на прилагателни като съществителни имена и словоред на прилагателните
 • Разказвателни времена
 • Наречия
 • Страдателни структури
 • Бъдеще перфектно и продължително време
 • Условно наклонение
 • Модални глаголи
 • Глаголи на сетивата
 • Глаголни структури
 • Непряка реч
 • Определителен и неопределителен член
 • Неброими съществителни и съществителни имена в множествено число
 • Изразяване на количество
 • Подчинени изречения
 • Отделни упражнения с фразеологични глаголи

Лексика:

 • Характер
 • Здраве и лечение
 • Дрехи и мода
 • Престъпление и наказание
 • Времето
 • Чувства
 • Човешкото тяло
 • Музика
 • Медии
 • Града
 • Бизнес и реклама

Учебникът е в комплект с учебна тетрадка, даваща възможност да се затвърдят придобитите знания, както и интерактивен диск с допълнителни упражнения.

Интерактивни упражнения към ниво В2:
http://elt.oup.com/student/englishfile/upperint/?cc=bg&selLanguage=en

New English File Advanced (C1)

Предстои добавяне на описание

Интерактивни упражнения към ниво С1:
http://elt.oup.com/student/englishfile/advanced/?cc=bg&selLanguage=enРазработихме този курс за онези от вас, които въпреки че са изучили основните граматични и лексикални структури, все още срещат трудности при комуникация на английски. Модулът е подходящ и за всички, които искат да поддържат и да практикуват езика си. 
Курсът е 20 уч.ч., като разглежда основни теми (проблемни ситуации), свързани с пребиваване или пътуване в чужбина, както и при работа с англоговорящи. Провежда се изцяло под формата на дискусия.

Организацията на курса е базирана на предварителната поготовка, което означава, че при всяко знаятие вие ще получавате комплект материали – текст по съответната тема, списък на новите думи и въпроси за подготовка за дискусия. Всичко това ще ви помогне да преодолеете напрежението, да сте предварително добре запознати с тематиката и лексиката и да сте готови да говорите по посочените въпроси в съответната тема. Така ще можете изцяло да се фокусирате върху разговора и да упражните езика без пречките на лексикални или тематични новости и при наличието на конкретни въпроси.

Предлага се в два модула:

/1/ Разговорен модул общ английски – след завършено ниво А2/В1

Ето някои от темите, които се разглеждат в този курс:
1. Getting to know each other. Starting conversations. Socializing.
2. Describing people. Personality, appearance. Plastic surgery. Star signs. Body language.
3. Travelling. Holidays. Bookings /airplane, train, lost luggage/. Directions.
4. Job interview – questions. Job presentation /main responsibilities, advantages/. Your dream job.
5. Going out – restaurants, bars, pubs. Food. Alcohol. Smoking.
6. Entertainment –films, books, theatre.
7. Money matters – shopping, fashion, online shopping. Payment – bank services
8. Modern technologies. Computers, mobile phones, social networks.
9. Relationships /family, friends, love, marriage, kids, generations gap/
10. Stress management: Hobbies and sports.

/2/ Разговорен модул бизнес английски – след завършено ниво В1/В2

Ето някои от темите, които се разглеждат в този курс:
1 Job interview, questions, tips, CV and cover letter
2 Telephoning, emails
3 Marketing and Advertising
4 Presentations
5 Negotiations 
6 Dealing with complaints
7 Sales

Курсовете по бизнес английски се провеждат по учебната система Business Result, в 6 нива (от Beginner до Advanced), с хорариум 80 уч.ч. за ниво.

Business Result е съвременна комуникативна система за бизнес английски на издателство Оксфорд. Подходяща е за работещи и заети хора – основно се акцентира върху практическия аспект на езика. Базирана е на реални бизнес ситуации, които позволяват надграждане на комуникативните умения, разширяване на лексикалния запас, както и усъвършенстване в използването на граматичните единици. Всеки урок е съставен от 4 компонента: Working with words, Business communication skills, Practically speaking и Language at work, а в края на всеки урок се разглежда и Case Study, с реални факти от корпоративния свят.

Сайт с онлайн ресурси за курсисти.


Добрата подготовка за интервю за работа на английски език е основна предпоставка за успешното ви представяне и класирането ви на челни места сред кандидатите за конкретната позиция. В зависимост от нивото ви на владеене на езика и времето, с което разполагате, ще изготвим програма за подготовката ви.
Започвайки от документите по конкретната обява, за която сте кандидатствали (CV, мотивационно писмо, препоръка), разглеждайки структурата на интервюто за работа (най-често използвани времена и лексика, стилистични особености, най-често задавани въпроси, въпроси-уловки) и завършвайки със симулативно обиграване на реални ситуации при интервю за работа, придружени от анализ на грешките в поведението и езика. Ще ви помогнем в реална ситуация да оттренирате получаване на въпроси и подготвяне на отговори, ще изчистим произношението ви, ще коригираме граматичните грешки, ще ви вдъхнем увереност и ще ви помогнем да изглеждате сигурни, успешни и позитивни.

Предлага се на индивидуално обучение.


Желаете да кандидатствате в университет в чужбина, или искате да получите международно признат сертификат за владеене на английски език? Езикова школа “Акцент” може да ви подготви успешно за явяване на изпитите FCE, CAE, TOEFL, IELTS. Преди да започне същинската ви подготовка за изпита, ще определим нивото ви с входящ тест, след което ще направите безплатна среща-консултация с наш преподавател за анализ на грешките и изготвяне на максимално ефективен график/стратегия на подготовката ви. Ще работите по всички компоненти на изпита, с акцент върху онези, на които се представяте най-слабо. В края на обучението ще проведете няколко пробни изпита, за да преодолеете стреса.

Предлага се на индивидуално обучение.

Немски

 • Общ немски

 • Разговорен немски

 • Подготовка за интервю

 • Подготовка за изпити


Обучението по общ немски език в езикова школа АКЦЕНТ е по учебните системи Menschen и Sicher на издателство Hueber.

Виж: График курсове

Menschen /нива от А1 до В1/ – модерна и комуникативна система за активно учене. Обучението за всяко ниво става в два модула по 60 уч.ч.: А1.1, А1.2, А2.1, А2.2, В1.1 и В 2.2
Учебният комплект включва учебник с DVD, учебна тетрадка с аудио CD, сайт с онлайн ресурси за курсистите. Съдържанието на уроците в учебника е съобразено с Общата Европейска езикова рамка, включени са теми и лексика, употребявани в ежедневни ситуация от живота в Германия, а на места и с паралели с Австрия и Швейцария. Всеки учебник съдържа 12 кратки урока, които са обхванати в тематични групи. Уроците започват с картинна ситуация, обикновено от всекидневния живот, комбинирана с текст за четене/слушане, като така по естествен начин въвежда в темата. По-нататък следват новите изрази и граматични структури, както и граматични правила. В учебната тетрадка са включени упражнения, които дават възможност за затвърждаване на новия граматичен и лексикален материал, оттрениране на живи комуникативни ситуации, актуални теми за разговор и писане. Налична е и секция за произношение, коeто курсистите могат да упражняват както в клас, така и вкъщи, благодарение на диска, включен към тетрадката. Всеки урок завършва с тест, който се състои от 3 категории – думи, структури и комуникация и дава адекватна оценка на напредъка на всеки един курсист. След всеки обособен преговорен модул, включващ упражнения със съответна лексика и граматика, има видео уроци, предназначени за гледане по време на часовете, базирани на реални ситуации. Всичко това дава възможност на курсистите по забавен начин да запомнят новата лексика и да усвоят оригиналното произношение и интонация. Това е пряк досег с автентичния немски език и запознаване с немската култура. Учебната система има и интерактивен вариант, който може да се проектира на бяла дъска и улеснява значително процеса на преподаване и учене. Многообразните интерактивни упражнения, секцията с отговори, както и включения медиен архив с материали към учебника са истинско богатство както за курсистите, така и за преподавателите по немски език.

Онлайн упражнения
А1.1 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/a1-1/menu.html
А1.2 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/a1-2/menu.html
А2.1 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/a2-1/menu.html
А2.2 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/a2-2/menu.html
В1.1 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/b1-1/menu.html
В1.2 https://www.hueber.de/shared/uebungen/menschen/ab/b1-2/menu.html 

Sicher /нива В1+ до C1/
Учебната система Sicher се явява естествено продължение на Menschen и обхваща нивата B1+, B2, C1 от Общата Европейска езикова рамка, осигурявайки усъвършенстване на познанията и подготовка както и за професионално развитие в чуждестранни компании у нас или реализация в Германия или Австрия, така и за овладяване на високите нива. Във всички учебници от системата Sicher се работи по текстове, взети от съвременните модерните медии: статиите от вестници, блоговете, дискусиите и другите материали са от ежедневната реч, реалните житейски ситуации и теми на съвременното общество. Уроците съдържат следните основни компоненти: въведение в темата – обикновенно чрез графична илюстрация или снимка, работа с оригинален текст за слушане/ четене, секция с упражнения за говорене, писане, въвеждане на новата лексика, както и страница, обхващаща съответните граматическите структури и правила от модула. Заслужава внимание рубриката “Sehen und hören”, която включва кратки тематични филми и интересни фоторепортажи, въвеждащи по естествен и забавен анчин автентичния език и културатата на немското общество. Учебната тетрадка може да се използва както за за самостоятелна работа, така и за допълнителна работа в часовете. Упражненията в нея тренират всички основни езикови умения на обучаемите. Секцията за произношение е особено полезна за упражнения у дома, заедно с диска, включен в комплекта. В края на уроците е предвиден кратък тест, даващ възможност курсистите самостоятелно да проверят постигнатите резултати. Интерактивният учебник дава възможност преподавателят да превърне своята бяла дъска в мултимедиен инструмент и да използва изключително богат набор от интерактивни упражнения.


Разговорният курс по немски език е подходящ за всички, които срещат трудности при комуникация на немски език или желаят да поддържат нивото си, практикувайки езика. 
Модулът е организиран в 20 учебни часа, в рамките на които се разглеждат основни теми (проблемни ситуации), свързани с пребиваване или пътуване в чужбина, както и при работа с немскоговорящи партньори.

Предлага се на индивидуално обучение.


Добрата подготовка за интервю за работа на немски език е основна предпоставка за успешната ви реализация. В зависимост от нивото ви на владеене на езика и времето, с което разполагате, ще изготвим програма за подготовката ви.
Започвайки от документите по конкретната обява, за която сте кандидатствали (CV, мотивационно писмо, препоръка), разглеждайки структурата на интервюто за работа (най-често използвани времена и лексика, стилистични особености, най-често задавани въпроси, въпроси-уловки) и завършвайки със симулативно обиграване на реални ситуации при интервю за работа, придружени от анализ на грешките в поведението и езика.

Предлага се на индивидуално обучение.


Езикова школа “Акцент” може да ви подготви успешно за явяване на международните изпити TestDaF, DSH, Zertifikat Deutsch, Zertifikat Deutsch Plus, Goethe-Zertifikat. Ще определим нивото ви с входящ тест, след което ще организираме безплатна среща-консултация с наш преподавател за анализ на грешките и изготвяне на максимално ефективен график/стратегия на подготовката ви. Ще работите по всички компоненти на изпита, с акцент върху онези, на които се представяте най-слабо. В края на обучението ще проведете няколко пробни изпита, за да преодолеете стреса и да добиете тренинг и увереност за явяването ви на реалния изпит.

Предлага се на индивидуално обучение.
 

Френски

 • Общ френски

 • Разговорен френски

 • Подготовка за интервю

 • Подготовка за изпити


Обучението по френски език се провежда по системата ECHO на издателство CLE International, в 4 нива - от А1 до В2 по Европейската езикова рамка.
Всяко ниво се преподава в 2 модула по 60 учебни часа.

Виж график

Онлайн упражнения:
http://www.cle-inter.com/echo_ressources/


Курсът е подходящ за всички, които срещат трудности при комуникация на френски език, за работещи в кол-центрове, както и за всички желаещи да поддържат нивото си. Модулът е 20 учебни часа, разглежда основни теми (проблемни ситуации), свързани с пребиваване или пътуване в чужбина, както и при работа с френскоговорящи партньори.

Предлага се на индивидуално обучение.


Добрата подготовка за интервю за работа на френски език е основна предпоставка за успешната ви реализация. В зависимост от нивото ви на владеене на езика и времето, с което разполагате, ще изготвим програма за подготовката ви.
Започвайки от документите по конкретната обява, за която сте кандидатствали (CV, мотивационно писмо, препоръка), разглеждайки структурата на интервюто за работа (най-често използвани времена и лексика, стилистични особености, най-често задавани въпроси, въпроси-уловки) и завършвайки със симулативно обиграване на реални ситуации при интервю за работа, придружени от анализ на грешките в поведението и езика.

Предлага се на индивидуално обучение.


Езикова школа “Акцент” може да ви подготви успешно за явяване на международните изпити DELF, DALF, TCF, TCFQ . Ще определим нивото ви с входящ тест, след което ще организираме безплатна среща-консултация с наш преподавател за анализ на грешките и изготвяне на максимално ефективен график/стратегия на подготовката ви. Ще работите по всички компоненти на изпита, с акцент върху онези, на които се представяте най-слабо. В края на обучението ще проведете няколко пробни изпита, за да преодолеете стреса и да добиете тренинг и увереност за явяването ви на реалния изпит.

Предлага се на индивидуално обучение.

Испански

 • Общ испански

 • Разговорен испански

 • Подготовка за изпити


Обучението по испански е по учебните системи Nuevo Ven и Español en Marcha.

Нива А1 и А2 – по системата Nuevo Ven на издателство Edelsa – всяко за 60 учебни часа.

Nuevo Ven е една от най-успешните системи за изучаване на испански език, в три нива: от А1 до B1 според Европейската езикова рамка. Nuevo Ven има изключително практическа насоченост – граматиката и лексиката се усвояват бързо, защото са представени чрез комуникативни ситуации, взети от реалния живот. Учебникът се състои от 15 урока с по 2 части всеки, в които се срещат не само изработени с учебна цел диалози и текстове, а и истински обяви, статии и други текстове, публикувани в испанската преса.

Нива В1 и В2 – по системата Español en Marcha на издателство SGEL – всяко в два модула по 60 учебни часа

Виж график курсове


Курсът е подходящ за всички, които срещат трудности при комуникация на испански език, за работещи в кол-центрове, както и за всички желаещи да поддържат нивото си. Модулът е 20 учебни часа, разглежда основни теми (проблемни ситуации), свързани с пребиваване или пътуване в чужбина, както и при работа с испаноговорящи партньори.

Предлага се на индивидуално обучение.


Езикова школа “Акцент” може да ви подготви успешно за явяване на международния изпит DELE. Ще определим нивото ви с входящ тест, след което ще организираме безплатна среща-консултация с наш преподавател за анализ на грешките и изготвяне на максимално ефективен график/стратегия на подготовката ви. Ще работите по всички компоненти на изпита, с акцент върху онези, на които се представяте най-слабо. В края на обучението ще проведете няколко пробни изпита, за да преодолеете стреса и да добиете тренинг и увереност за явяването ви на реалния изпит.

Предлага се на индивидуално обучение.


Отзиви на курсисти

Останах наистина доволна от курса, който изкарах в езикова школа Акцент. Обучението беше приятно, често и много забавно и ще се радвам да продължа нататък. Преподавателите много ми помагаха, отговаряйки на всичките ми въпроси доста изчерпателно. "Акцент" идеално покри нуждите ми.

You are here Услуги Езикови курсове